Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Tekstuitgave KEI

Geconsolideerde wetteksten Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Rijkswet cassatierechtspraak

Tekstuitgave KEI
  • Jaar van uitgave 2016
  • 479 pagina's
Auteur:Dineke de Groot en Pauline Ernste
Reeks:Tekstuitgaven
Rubriek: Juridisch Burgerlijk (proces)recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐307‐4 | paperback | 2e druk | € 39,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐628‐2 | digitaal boek | € 25,99

De 3e druk van deze uitgave verschijnt naar verwachting begin september 2019. Klik hier voor meer informatie of om alvast een exemplaar te reserveren. 

In de zomer van 2016 heeft de Eerste Kamer drie wetsvoorstellen aangenomen die digitaal procederen in drie instanties mogelijk maken. Ter uitvoering van het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden tegelijk essentiële procesrechtelijke wijzigingen ter versnelling en vereenvoudiging van de civiele procedure in eerste aanleg doorgevoerd. Een vierde wetsvoorstel voor een Rijksinvoeringswet is eveneens aangenomen. In een algemene maatregel van bestuur is het digitaal procederen nader geregeld. De verwachting is dat in 2017 wordt begonnen met de gefaseerde invoering van digitaal procederen in civiele zaken.

Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze volgens het Staatsblad luidt na de inwerkingtreding van digitaal procederen. Tevens zijn de geconsolideerde teksten van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (onderdeel van het Invoeringswetsvoorstel 34 212) en de Rijkswet cassatierechtspraak (onderdeel van de Rijksinvoeringswet) opgenomen. Naast deze wetten is in deze bundel ook het ‘Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht’ en het ‘Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI’ opgenomen. Wetteksten die wijzigen bij de inwerkingtreding van digitaal procederen, zijn voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de KEI-wetten wijzigen. Verder zijn de artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien. Aan de geconsolideerde teksten gaat een beknopte inleiding op hoofdlijnen vooraf. Daarin worden thematisch veranderingen aangestipt die de civiele procedure als gevolg van de vier wetten zal ondergaan.

Met deze tekstuitgave kunt u snel vertrouwd raken met de nieuwe systematiek van de civiele procedure en de regelgeving omtrent digitaal procederen. Een must have voor ieder die zich met procederen in civiele zaken bezighoudt.