Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

Inventarisatie instrumenten, preventie en interventie

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen
  • Jaar van uitgave 2016
  • 276 pagina's
Auteur:L. J. M. Cornet, F. Bootsman, D. L. Alberda en C. H. de Kogel
Reeks:Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (deel 318)
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6236‐724‐1 | paperback | 1e druk | € 43,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐649‐7 | digitaal boek | € 30,99

Er is steeds meer vraag naar neurowetenschappelijke kennis in het veld van Veiligheid en Justitie. Dat geldt ook voor de jeugdstrafrechtketen. In dit rapport wordt geïnventariseerd op welke manier neurowetenschappelijke kennis toegepast kan worden in de jeugdstrafrechtketen met betrekking tot de volgende drie onderwerpen: instrumentarium, preventiestrategieën en interventiemethoden.

Het rapport heeft een wegwijzerfunctie op het gebied van neurowetenschappelijke kennis. Er worden richtingen aangegeven en concrete voorbeelden aangedragen voor toepassingen in de jeugdstrafrechtketen. Daartoe is gebruikgemaakt van systematisch onderzoek naar literatuur uit binnen- en buitenland en van vraaggesprekken met experts uit wetenschap en praktijk.

Het rapport laat zien dat op dit moment al concrete neurowetenschappelijke toepassingen mogelijk zijn binnen de jeugdstrafrechtketen op het gebied van instrumenten, preventie en interventie. Het daadwerkelijk implementeren van neurowetenschappelijke kennis in de praktijk vraagt om de juiste expertise. Omdat neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen nog in de kinderschoenen staan, is het van belang om, tegelijk met de invoering van neurowetenschappelijke toepassingen, onderzoek te doen gericht op optimaliseren van de bruikbaarheid, effectiviteit en methodologische kwaliteit. Hoewel de kennis over neurobiologische factoren en antisociaal gedrag de laatste jaren sterk is gegroeid, zijn er ook nog veel hiaten wat betreft onderzoek op dit terrein. Om op de middellange termijn een stevige vernieuwende basis te ontwikkelen voor toepassingen wordt in dit rapport een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.