Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het recht om te demonstreren

Een vergelijkende studie naar de betogingsvrijheid in Nederland, Duitsland en Engeland vanuit internationaalrechtelijk perspectief

Het recht om te demonstreren
  • Jaar van uitgave 2016
  • 562 pagina's
Auteur:Berend Roorda
Reeks:NILG - Openbare orde & veiligheid (deel 4)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐275‐6 | paperback | 1e druk | € 93,00

Het recht om te demonstreren is een verworvenheid in een democratische rechtsstaat die nauwelijks kan worden overschat. Niet zelden levert de uitoefening van dit recht echter spanningen op met andere rechten, vrijheden en belangen. Zeker nu er de laatste jaren sprake is van een sterke toename van demonstraties in aantal en verschijningsvorm.In dit spanningsveld signaleert de onderzoeker een tiental knelpunten. Die hangen onder meer samen met het naar inhoud beperken en verbieden van demonstraties, de wijze van omgaan met demonstratievormen die de samenleving meer belasten zoals kampementen, de verplichting om private ordebewaarders in te zetten bij demonstraties en het integraal verbieden van demonstraties naar plaats en tijd. Het zijn knelpunten waarvoor zich niet eenvoudig oplossingen laten aandragen. Althans niet zonder een evenwichtige balans tussen enerzijds de fundamentele betogingsvrijheid en anderzijds rechten, vrijheden en belangen van anderen uit het oog te verliezen. In deze vergelijkende studie naar de betogingsvrijheid in Nederland, Duitsland en Engeland vanuit internationaalrechtelijk perspectief vindt de schrijver echter voldoende ammunitie om met verantwoorde voorstellen te komen.

Auteursinformatie

Berend Roorda is universitair docent aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en als onderzoeker binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid.