Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen
  • Jaar van uitgave 2016
  • 222 pagina's
Auteur:M. Boone, Althoff en F. Koenraadt
Reeks:Willem Pompe Instituut (deel 79)
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6236‐669‐5 | paperback | 1e druk | € 45,50

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe de overheid het leefklimaat in justitiële inrichtingen op zodanige wijze kan vormgeven dat detentieschade zoveel mogelijk wordt voorkomen en een verantwoorde terugkeer naar de samenleving wordt gestimuleerd, is inzicht in de wetenschappelijke kennis over dat leefklimaat nodig. In deze studie wordt een overzicht gegeven van wat uit de literatuur bekend is over het leefklimaat in justitiële inrichtingen en wat het effect is van het leefklimaat op de beleving van detentie en op het gedrag van ingeslotenen tijdens en na afloop van verblijf. Het onderzoek heeft betrekking op het reguliere gevangeniswezen, de forensische (geestelijke gezondheids-)zorg, de vreemdelingen bewaring en de justitiële jeugdinrichtingen. Zes factoren en drie determinanten zijn uitputtend onderzocht. De leefklimaatfactoren zijn: contacten tussen personeel en ingeslotenen, autonomie, contact met de buitenwereld/ familiaire relaties, veiligheid, zinvolle dagbesteding en fysiek welbevinden. De determinanten omvatten: gebouwelijke omgeving, professionaliteit van het personeel en samenstelling van de detentie populatie. Ook wordt een overzicht gegeven van de beschikbare instrumenten om het leefklimaat te meten. De studie is verrijkt met casus beschrijvingen van inrichtingen die bekend staan om hun positieve leefklimaat. Onder andere werd een bezoek gebracht aan ‘de zelfredzame afdeling’ van de PI Heerhugowaard, de afdeling voor langdurige en intensieve forensische zorg ‘De Voorde’ en het beroemde Noorse gevangeniseiland Bastoy.

Auteursinformatie

Prof. dr. M. Boone is bijzonder hoogleraar penitentiair recht en penologie aande Rijksuniversiteit Groningen en universitair hoofddocent strafrecht en criminologieaan de Universiteit Utrecht, waar zij tevens onderzoekcoördinatoris van het Montaigne Centrum voor rechtspleging en conflictoplossing. Zijdoet onderzoek op terrein van de sanctietoepassing en tenuitvoerlegging, zowelvanuit een sociaal-wetenschappelijk/empirisch als een juridisch kader. Zijdeed onderzoek in het gevangeniswezen, bij de reclassering en naar de straftoemeting.Zij publiceerde op deze terreinen in Nederlandse en internationaletijdschriften. Zij verricht veel onderzoek in Europees verband, onder anderenaar toezicht op daders (www.offendersupervision.eu) en elektronisch toezicht(www.emeu.leeds.ac.uk) en heeft als gevolg daarvan een groot internationaalnetwerk.

Dr. M. Althoff is universitair hoofddocent criminologie aan de vakgroep Strafrechten Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onder anderesedert 2001 Jeugdcriminologie doceert. Haar onderzoek richt zich ondermeer op geweld in de publieke ruimte (zoals geweld op straat, voetbalgeweld,geweld in asielzoekerscentra) en de reactie hierop door de samenleving. Zeheeft daarbij een expertise voor kwalitatieve methodologie in de criminologie(zoals analyse van politie- en strafdossiers, interviews en case study). In 1997promoveerde zij summa cum laude aan de universiteit Bremen op een proefschriftover xenofobie.

Prof. dr. F. Koenraadt is forensisch psycholoog, criminoloog en gerechtelijkdeskundige. Sinds 1980 was hij werkzaam bij het Willem Pompe Instituut voorStrafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht als universitair docent.Hij is thans als hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie verbondenaan de Universiteit Utrecht. Hij maakt binnen de Universiteit Utrecht als senioronderzoeker tevens deel uit van het Montaigne Centrum voor rechtsplegingen conflictoplossing. Hiernaast is hij als wetenschappelijk adviseur c.q. senioronderzoeker werkzaam in het Pieter Baan Centrum (Nederlands Instituut voorForensische Psychiatrie en Psychologie) te Utrecht en bij de Forensisch PsychiatrischeKliniek te Assen. Hij is hoofdopleider bij de Profielopleiding ForensischPsycholoog van het RINO Noord Holland te Amsterdam. Van 1988-2010 was hij als rapporterend psycholoog verbonden aan het Pieter Baan Centrumte Utrecht. Zijn research betreft doding in gezinsverband (ouderdoding, kinderdodingen partnerdoding), brandstichting, psychodiagnostiek bij psychischgestoorde verdachten en slachtoffers, delicten in de kunstsfeer, evaluatie vanwetgeving, dwangtoepassing in de geestelijke gezondheidszorg, internationaleen rechtsvergelijking van de forensische psychiatrie en psychologie, en de geschiedenisvan de forensische psychiatrie en psychologie.