Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector

Op weg naar een meer evenwichtige samenstelling

Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector
  • Jaar van uitgave 2016
  • 86 pagina's
Auteur:H.M. Vletter-van Dort en A.G.H. Klaassen
Reeks:International Center for Financial law & Governance (deel 3)
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Financieel recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐188‐9 | paperback | 1e druk | € 33,50

De wetgever stelt sinds 2014 versterkte eisen aan de governance van pensioenfondsen. Zo wordt door de introductie van verschillende mogelijkheden om onafhankelijke deskundige bestuurders te benoemen geprobeerd de deskundigheid binnen besturen te vergroten. Tevens dienen alle bedrijfstakpensioenfondsen een raad van toezicht in te stellen. Beide maatregelen bieden een uitgelezen kans om de diversiteit binnen raden van toezicht en besturen van pensioenfondsen te vergroten. Dit onderzoek, dat is uitgevoerd door ICFG in opdracht van het Nationaal Register en dat tot stand is gekomen met medewerking van de Pensioenfederatie en de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) inventariseert hoe de besturen en raden van toezicht van bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen met een raad van toezicht zijn samengesteld. Hierbij is met name aandacht besteed aan aspecten van diversiteit, zoals man/vrouw-verhoudingen en leeftijd.

Helaas moet opnieuw vastgesteld worden dat vrouwen relatief ondervertegenwoordigd zijn in de pensioensector. Fondsen maken slechts zelden gebruik van de mogelijkheid om meer vrouwen te benoemen door middel van een voordracht. Ook de verplichting om ten minste één bestuurder te benoemen die jonger is dan 40 jaar wordt slecht nageleefd. De sector kan nog flinke stappen maken op het terrein van diversiteit.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers, studenten en professionals op het gebied van financial law and governance.

Auteursinformatie

Prof. mr. dr. H. (Hélène) M. Vletter?van Dort is hoogleraar Financieel recht & Governance aan de Erasmus School of Law te Rotterdam, hoogleraar Effectenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (Instituut voor Ondernemingsrecht) en Visiting Research Professor aan New York University (NYU). Zij vervult enkele toezichthoudende functies in de financiële sector. Zij is medeoprichter en bestuurslid van het IVO Center for Financial Law and Governance (ICFG). Daarnaast vervult zij een tweede termijn als lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance en is actief als zelfstandig adviseur van raden van commissarissen. Haar onderzoek bevindt zich op het terrein van het (internationaal) financieel toezicht, het financieel recht en corporate governance. Zij heeft op deze terreinen diverse boeken en artikelen geschreven. E?mailadres: vletter@law.eur.nl

Mr. dr. A. (Ageeth) G.H. Klaassen is universitair docent Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam. Zij is lid van een raad van toezicht van een stichting in de eerstelijnsgezondheidszorg. Haar onderzoek ligt op het terrein van (health care) governance. Zij heeft op dit terrein diverse artikelen geschreven. Daarnaast zit zij in verschillende beroeps?, bezwaar? en geschillencommissies op de EUR. E?mailadres: klaassen@law.eur.nl