Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis

Bestrijding van het (noodzakelijk) kwaad of belemmering van effectieve marktwerking?

De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis
  • Jaar van uitgave 2014
  • 124 pagina's
Auteur:M.A.X. van Merrienboer
Reeks:Jonge meesters
Rubriek: Juridisch Financieel recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐008‐0 | paperback | 1e druk | € 37,00

15 September 2008, de dag van de aanvraag van het faillissementvan Lehman Brothers, vormde zowel het hoogtepunt van de financiëlecrisis als het startsein voor het uitvaardigen van short sellingmaatregelen op wereldwijd niveau. Deze maatregelen vloeidenvoort uit de perceptie dat de short sellers verantwoordelijk warenvoor de sterk dalende koersen van financiële ondernemingen.Hierdoor voelde het Ministerie van Financiën zich genoodzaakt tothet in allerijl uitbrengen van een algemeen verbod op deze vormvan aandelenoverdracht.

In dit boek worden genoemde shorttransacties juridisch gekwalificeerddoor in te gaan op de techniek, vormen en juridische implicatiesvan short selling. De auteur onderzoekt tevens de wettelijkegrondslag, vorm en inhoud van de uiteenlopende Nederlandse enEuropese short selling regelgeving. Bovendien richt de analyse zichop de gevolgen van het toestaan van shorttransacties in het kadervan de liquiditeit op de effectenmarkten, de prijsvorming vanaandelen en de stabiliteit op de financiële markten. Ook komt deeffectiviteit van de diverse maatregelen, die onder meer gerichtwaren op de bescherming van de stabiliteit van de financiëlemarkten en het voorkomen van systeemrisico's, aan bod.

Bovengenoemde wenselijkheid van shorttransacties en de effectiviteitvan de diverse maatregelen worden beschouwd middelsanalyses van onder meer de AFM, het Ministerie van Financiën ende Europese Commissie. Daarnaast richt het kwantitatief onderzoekin dit boek zich op de empirische bevindingen ten aanzien van degevolgen van (het verbieden van) short selling op de liquiditeit opde effectenmarkten, de prijsvorming van aandelen en de stabiliteitvan de financiële markten.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor de wetenschap en praktijkjuristen.