Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer

Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer
  • Jaar van uitgave 2018
  • 818 pagina's
Auteur:P.M. Storm
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Ondernemingsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐252‐7 | hardcover | 2e druk | € 122,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐578‐0 | digitaal boek | € 149,00

Dit boek is een geheel herziene en sterk uitgebreide uitgave van de in 2014 verschenen eerste druk met dezelfde titel.

Hierin worden de procedurele en de inhoudelijk-juridische aspecten van een aantal procedures voor de Ondernemingskamer behandeld, met bijzondere aandacht voor de vragen die zich in de praktijk kunnen voordoen. Het voeren van deze procedures wordt wel begrepen onder de wat ruimere term Corporate Litigation. Corporate Litigation heeft in Nederland een grote vlucht genomen. Dit is voor een groot deel te danken aan de in 1970 in het leven geroepen Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Dit rechterlijke college, aangevuld met ervaren niet-juristen uit het bedrijfsleven, is bevoegd om diverse soorten ondernemingsrechtelijke geschillen te beslechten.

Tot de hier bedoelde procedures behoort in de eerste plaats de enquêteprocedure, waaraan in dit boek zeer uitvoerig aandacht wordt besteed. Daarnaast komt nog een zevental procedures aan de orde, zoals de geschillenregeling, de uitkoop, de jaarrekeningprocedure, het beroep inzake het adviesrecht van ondernemingsraden, en procedures over schadeloosstelling onder de Interventiewet (SNS Reaal).

Met talloze voorbeelden – veelal in de vorm van citaten – geeft dit boek een levendige indruk van de aanpak van juridische geschillen in het bedrijfsleven van de laatste decennia tot 1 januari 2018.