Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • Jaar van uitgave 2019
  • 554 pagina's
Auteur:Mr. dr. J.H.G. van den Broek
Reeks:Commentaar & Context
Rubriek: Juridisch Omgevingsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐616‐7 | 1e druk | ±€ 40,00
Verwacht 9 juli 2019

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt in de plaats van het Bouwbesluit 2012. Het Bbl bevat technische voorschriften voor bestaande bouw en nieuwbouw. Die voorschriften gaan over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en bouwwerkinstallaties.  Ook gelden specifieke zorgplichten naast de algemene zorgplicht in de wet.

Het Bbl bevat ook regels over verbouw en het gebruik van bouwwerken. Te denken is aan brandveiligheid, asbest en een energielabel. Ook regels over het bouwen en slopen van bouwwerken en het mobiel breken van bouw- en sloopafval zijn te vinden in het Bbl.

Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten kunnen zich met deze uitgave voorbereiden op de nieuwe wet. Elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld.