Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Capita bestuurs(proces)recht

Capita bestuurs(proces)recht
  • Jaar van uitgave 2016
  • 308 pagina's
Redacteur:A.T. Marseille
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Het bestuursrecht regelt de behartiging van gemeenschapsbelangen en gemeenschapszorg. Het betreft zaken als veiligheid, een schoon milieu, economische groei, infrastructuur, onderwijs en sociale zekerheid. De behartiging van al die uiteenlopende belangen vindt plaats doordat overheidsinstanties bevoegdheden uitoefenen (belasting innen, bouwvergunningen verlenen, uitkeringen verstrekken) die speciaal voor dat doel aan hen zijn toegekend. Welke normen moet de overheid in acht nemen als ze deze bevoegdheden uitoefent? Hoe worden geschillen beslecht die over het handelen van de overheid kunnen ontstaan?

In dit boek komen die vragen aan de orde. Ingegaan wordt op de centrale begrippen van het bestuursrecht (bestuursorgaan, belanghebbende, besluit), op verschillende soorten bevoegdheden (gebonden en discretionaire bevoegdheden), de normering van bevoegdheden door de overheid zelf (beleidsregels), algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zoals het evenredigheids-, gelijkheids- en vertrouwensbeginsel), het nemen, wijzigen en intrekken van besluiten, het gebruik door de overheid van privaatrechtelijke bevoegdheden, het handhaven van regels door de overheid (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete), schadevergoeding en nadeelcompensatie en ten slotte de rechtsbescherming tegen het handelen van de overheid (procedures van bezwaar bij de overheid zelf en van beroep bij de bestuursrechter).

Doelgroep

Dit boek is specifiek geschreven voor het vak 'Bestuursrecht voor niet-juristen' aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het boek is niet als docentexemplaar aan te vragen voor andere opleidingen.